Meer patiëntgerichte geriatrische zorg met behulp van nieuwe vragenlijst

  • Onderzoeksproject
Meer patiëntgerichte geriatrische zorg met behulp van nieuwe vragenlijst

Voor mensen die langdurig in zorginstellingen wonen, is het belangrijk voor hun welzijn dat ze mobiel blijven. Veel ouderen kunnen niet zelfstandig dagelijkse activiteiten uitvoeren en hebben daarbij hulpmiddelen nodig om te bewegen.

Regelmatig bewegen kan helpen om hun gezondheid te verbeteren. Daarom is het belangrijk dat fysiotherapie zich richt op het verbeteren van hun fysieke functioneren.
Patiëntgerichte zorg is een steeds belangrijker onderdeel van de gezondheidszorg. Fysiotherapeutische behandeluitkomsten dienen relevant te zijn voor de patiënt. Een Patient Reported Outcome Measure (PROM), een vragenlijst waarin de patiënt zelf aangeeft hoe hij of zij zich voelt, kan bijdragen aan het opstellen van patiënt-specifieke doelen. De vragenlijst ‘PROMIS Physical Function Geriatric Rehabilitation (PROMIS-PF-GR)’ is speciaal ontwikkeld om het zelf-gerapporteerde fysieke functioneren van patiënten op een geriatrische revalidatie afdeling in kaart te brengen. Om de vragenlijst te kunnen gebruiken voor patiënten woonachtig in een instelling voor langdurige zorg, moet eerst worden onderzocht of die ook voor deze groep patiënten geschikt is. Hoewel de vragenlijst reeds gevalideerd is voor patiënten in een geriatrische revalidatie instelling, is er nog niet gevalideerd voor patiënten woonachtig in een instelling voor langdurige somatische zorg. Dat wordt onderzocht in dit onderzoek.

Vraagstelling

Meet de vragenlijst ‘PROMIS-PF-GR’ bij mensen woonachtig in een somatische instelling voor langdurige zorg ook daadwerkelijk wat deze zou moeten meten?

Een verbetering van de huidige situatie zou kunnen zijn dat door gebruik te maken van de vragenlijsten problemen in alledaagse handelingen beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden. De fysiotherapeutische behandeling kan dan meer patiënt-specifiek worden opgesteld wat bij kan dragen aan verbetering van het alledaags handelen van de patiënt. Dit kan als gevolg hebben dat de patiënt langer zelfstandig alledaagse handelingen kan uitvoeren.

Onderzoeksresultaten

Of een meetinstrument, zoals de vragenlijst PROMIS-PF-GR, ook daadwerkelijk meet wat het zou moeten meten, worden van tevoren hypothesen opgesteld over de verwachte relaties tussen het meetinstrument en andere gerelateerde modellen. In dit onderzoek worden de correlaties tussen de de PROMIS-PF-GR en de Groningen Frailty Indicator subschaal daily activities, de 36-Item Short Form Health Survey Physical function schaal en de Barthel Index berekend om de constructvaliditeit van de PROMIS-PF-GR te beoordelen. Als minimaal 75% van de resultaten in overeenstemming zijn met de geformuleerde hypothesen, dan betekent dat dat de vragenlijst een valide meetinstrument is voor het meten van het zelf-gerapporteerde fysieke functioneren bij patiënten woonachtig in een somatische instelling voor langdurige zorg.

Impact

Er zijn veel bestaande vragenlijsten voor patiënten, die verschillende aspecten van fysieke activiteit en functioneren meten. Veel van deze instrumenten vertonen echter ontwikkelings- en psychometrische tekortkomingen. Bovendien zijn bestaande vragenlijsten gericht op fysiek functioneren en niet op maat gemaakt voor geriatrische patiënten. Zij hebben vaak een lager niveau van fysiek functioneren. Vergeleken met traditionele vragenlijsten hebben de verschillende PROMIS-vragenlijsten, specifiek voor geriatrische patiënten, een betere interpreteerbaarheid, hogere precisie en een lagere belasting voor de respondenten. Met de validatie van de PROMIS-PF-GR is er een vragenlijst ontwikkeld die relevant is voor geriatrische patiënten.

Valorisatie

Als blijkt dat de PROMIS-PF-GR een valide meetinstrument is voor het meten van het zelf-gerapporteerde fysieke functioneren bij patiënten woonachtig in een somatische instelling voor langdurige zorg, kan deze vragenlijst worden ingezet als hulpmiddel voor het opstellen van fysiotherapeutische behandeldoelen. Het kan helpen met het inzichtelijk maken van de knelpunten in het alledaagse handelen van een bewoner. Ook kan het fysiotherapeutische behandeltraject worden geëvalueerd, gebruikmakend van de PROMIS-PF-GR.

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid