Wijkonderzoek Aanpak Armoede professionals

  • Onderzoeksproject
Wijkonderzoek Aanpak Armoede professionals

Vrijwel alle (jeugd)professionals in het onderwijs, het sociale domein en de jeugdgezondheid hebben te maken met gezinnen in armoede. Om de (wijkgerichte) aanpak van armoede te verbeteren is inzicht nodig in de kennis en vaardigheden van professionals op het gebied van armoede. Het uitvoeren van de quickscan ‘samen naar armoedebestrijding’ biedt elke instelling en wijk de opmaat voor een verbeterplan.

Introductie

​Vrijwel alle (jeugd)professionals in het onderwijs, het sociale domein en de jeugdgezondheid hebben te maken met gezinnen in armoede. Een middel om de integrale aanpak te verbeteren is het (periodiek) uitvoeren van een quickscan. Met deze Quickscan kan bij verschillende wijkpartners (onderwijs, kinderopvang, sociale teams, jgz, woningbouwverenigingen etc.) worden vastgesteld op welke thema's (Signaleren, Ondersteunen, Stimuleren) zij armoede op dit moment aanpakken. Ook analyseren we met welke partijen wordt samengewerkt in een wijk en hoe die samenwerking verloopt. Op welk thema vindt men elkaar, waar (nog) niet? Zijn er verschillen in de aanpak en samenwerking op armoede tussen rijkere en armere wijken? Op basis van een quickscan kunnen aanbevelingen worden gedaan om de aanpak van armoede en de samenwerking op het thema armoede te verbeteren.

Het doel van het wijkonderzoek is het verbeteren van de steun voor gezinnen in armoede, door een sterke integrale aanpak in de wijk.

Vraagstelling

Vrijwel alle (jeugd)professionals in het onderwijs, het sociale domein en de jeugdgezondheid hebben te maken met gezinnen in armoede. Veel (jeugd)professionals geven aan het signaleren, bespreekbaar maken en handelen rondom armoede moeilijk te vinden omdat het omgaan met (kinder)armoede niet hun expertise is. Dit kan leiden tot handelingsverlegenheid. Daarnaast is de praktijk van onderwijs, sociaal domein en jeugdgezondheid onvoldoende op elkaar aangesloten. Door formele en informele ondersteuning in de verschillende domeinen beter te verbinden kan er eerder worden gesignaleerd en meer worden ingezet op laagdrempelige oplossingen.

De vraag is dan ook: Hoe ziet een instrument eruit dat de (wijkgerichte) aanpak van armoede in beeld brengt en aanzet tot verbetering?
Een quickscan geeft meer inzicht in de huidige kennis en vaardigheden op het gebied van armoede onder professionals en op welke gebieden zij nog zouden willen of kunnen ontwikkelen. Ook geeft het input voor de samenwerking tussen partijen.

Doel

Het doel van het onderzoek is:

  • Signaleren van gezinnen in armoede verbeteren, door versterken vaardigheden van professionals en samenwerking tussen partijen in een wijk.
  • Ondersteuning van gezinnen in armoede verbeteren, door versterken vaardigheden van professionals en samenwerking tussen partijen in een wijk.
  • Stimuleren van gezinnen in armoede door versterken vaardigheden van professionals en samenwerking tussen partijen in een wijk.
  • Inzicht bieden in en het verbeteren van de integrale aanpak van armoede in elke wijk van de gemeente Groningen.

Onderzoeksresultaten

Het project levert in de eerste plaats een valide en betrouwbaar meetinstrument op om het handelen van professionals en hun onderlinge samenwerking rond gezinnen in armoede in kaart te brengen. Met dit instrument kunnen instellingen en wijken hun de handelingsvaardigheden van professionals in kaart brengen.

Als professionals dit instrument invullen levert de analyse van deze data, in de tweede plaats aanknopingspunten voor instellingen en de wijk om activiteiten en handelen rondom gezinnen in armoede te versterken.

Impact

  • Inzicht in welke handelingen en activiteiten in de aanpak van armoede goed gaan en waar is verbetering mogelijk is, per sectoren en per wijk.
  • Inzicht in waar de interdisciplinaire samenwerking binnen de wijk in de aanpak van armoede goed gaat en waar is verbetering mogelijk is.
  • Handelingsbekwame professionals en een integrale aanpak van armoede in de wijk.

Valorisatie

De resultaten van het onderzoek worden terug gerapporteerd aan de instellingen, de professionals en de gemeente in een rapportage met de resultaten van de quickscan. Deze resultaten geven inzicht in de aanpak van armoede per sector in de wijk: Welke handelingen en activiteiten gaan al goed en waar is verbetering mogelijk? Daar worden adviezen aangekoppeld waar sectoren meer aandacht voor moeten hebben en er worden suggesties gedaan voor activiteiten die Signaleren, Ondersteunen, Stimuleren of Samenwerking in de wijk kunnen verbeteren/versterken.

Een rondetafelgesprek met de betrokken partners in de wijk vormt de opmaat naar een verbeterplan voor de instellingen in de wijk.. 

Samenwerkingspartner

Team

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding