Curious Minds

Curious Minds

Ieder kind wordt geboren met een initiële nieuwsgierigheid en drang tot leren. Dat is het uitgangspunt van het onderzoeksnetwerk Curious Minds.

Wat is Curious Minds?

Wij zien talent van kinderen als een emergente eigenschap die zich ontwikkelt in de interactie tussen kind, taakobject en volwassene. Talent is zichtbaar in talentvol gedrag in het hier-en-nu. Dit gedrag kenmerkt zich door nieuwsgierigheid, enthousiasme, exploratie, verwondering, creativiteit, kritisch denken, probleem oplossen en verbanden leggen. In dat opzicht is ieder kind talentvol. De kunst als professional is om talentvol handelen van kinderen (leren vanuit nieuwsgierigheid) uit te lokken door zelf talentvol te handelen, dat wil zeggen als professionals zelf een onderzoekende houding aan te nemen en nieuwsgierig te zijn. In Curious Minds gaan we op zoek naar innovatieve educatieve praktijken die daar merkbaar en meetbaar aan bijdragen. Daarbij is er specifieke aandacht voor het belang van interactie, als middel om nieuwsgierigheid te stimuleren en positieve (talent)spiralen op gang te brengen. Het hebben van hoge verwachtingen is daarbij belangrijk. Maar hoe kun je deze vertalen in pedagogisch-didactisch handelen als educatieve professional, waarin je het kind centraal zet? In Curious Minds zijn professionals educatieve professionals die werkzaam zijn in onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en vrijetijdsvoorzieningen (sport en beweging, kunst en cultuur). Interprofessionele samenwerking wordt hierbij steeds belangrijker.

Het onderzoeksnetwerk is gekoppeld aan de Hanze Educatie Academie. Het netwerk geeft uitvoering aan de onderzoeksagenda van de Noordelijke Educatieve Alliantie. In het netwerk werken diverse lectoraten verbonden aan de lerarenopleidingen van de Hanzehogeschool samen, met diverse partners uit werkveld en opleiding. Ook is er een directe samenwerking en inhoudelijke samenhang met de Master Talentontwikkeling en Diversiteit.

Het netwerk past binnen het onderzoeksthema Kansengelijkheid & Participatie en heeft als doel inclusief handelen binnen de onderwijscontext te versterken, en daarmee bij te dragen aan de ‘empowerment’ van kinderen en de professionals die met de kinderen werken. Samen dragen we bij aan het vergroten van kansengelijkheid en participatie van alle kinderen.

 

Curious Minds werkt samen met vier leeropdrachten

Een onderzoekende houding: het onbekende omhelzen

In het werkveld leeft de behoefte om kinderen voor te bereiden op een wereld die in verandering is. Vaardigheden zoals onderzoeken en ontwerpen worden steeds belangrijker. Aandacht voor wetenschap & technologie, en burgerschap in het basisonderwijs stimuleert deze vaardigheden bij jonge kinderen. Ook stimuleert het de wetenschappelijke geletterdheid door kinderen te laten zien hoe kennis ontstaat, hoe die wordt gebruikt en zich ontwikkelt. Leerlingen leren zich te verhouden tot de technologie die onze samenleving vorm geeft en kunnen daarmee handelen. Zo kunnen zij opgroeien tot kritische burgers die nieuwsgierig zijn naar de wereld en handelen vanuit een onderzoekende houding.

Om dit onderwijs goed vorm te geven heeft het primair onderwijs leerkrachten nodig die nieuwsgierig zijn naar hun leerlingen en de wereld om hen heen. Leerkrachten die met hun leerlingen op zoek willen gaan naar nog onbekende antwoorden op complexe vragen en hen helpen hun talenten te ontwikkelen. Daarom verdienen leerkrachten een opleiding die een onderzoekende en ondernemende houding van hen verwacht en stimuleert.

Binnen de Hanzehogeschool sluit het onderzoek naar Burgerschap, Duurzaamheid, en Wetenschap & Technologie binnen Curious Minds aan bij speerpunten zoals Energie (duurzame ontwikkeling), Healthy Ageing (Gezond Opgroeien) en Digitale geletterdheid.

Burgerschap, Duurzaamheid en Wetenschap & Technologie

De Pedagogische Academie heeft met De Magneet, de leerlijn Techniek, Talent en Energie en natuurlijk het science (Natuurwetenschappen en Technologie) onderwijs een stevige basis in de wetenschap en technologie. Met het onderzoek naar burgerschap, duurzaamheid en W&T binnen Curious Minds kunnen we die basis versterken en uitbreiden. Daarom hebben onze docent-onderzoekers een ondersteunende én actieve rol in de verschillende opleidingen van de pedagogische academie. Zij geven advies over en helpen mee bij de ontwikkeling en inrichting van het onderwijs van de Pedagogische Academie. Daarnaast betrekken wij studenten en leerkrachten uit het primair onderwijs bij ons onderzoek via de 'de Magneet'.

Contact