Samenwerken met Toegepaste Psychologie

​Hieronder de verschillende mogelijkheden om binnen de opleiding Toegepaste Psychologie als organisatie / professional samen te werken.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Algemeen

 Inzetten als gastdocent

Jaar 1

Studentparticipatie

Jaar 2

Gedragsbeïnvloeding bij samenlevingsvraagstukken
Participatie
Assessmentadvies aan organisaties

Jaar 3 / 4

Stage
Vrije Ruimte
Afstuderen

Daarnaast werken we ook graag samen met het werkveld binnen onderwijsprogramma's in het keuzesemester.

Heeft u interesse in samenwerken met de opleiding Toegepaste Psychologie door bijvoorbeeld een opdrachtgever te zijn neem dan contact op met de contactpersoon voor het werkveld vanuit de opleiding: Marieke Regelink,telefoonnummer 050 595 30 24 of e-mail m.regelink@pl.hanze.nl.


Studentparticipatie

Voor de studieloopbaanbegeleiding in het eerste jaar van de opleiding Toegepaste Psychologie gaan studenten een actieve bijdrage leveren aan de studentparticipatie.  

Voor studenten wordt dit de eerste kennismaking met de (beroeps)praktijk. Deze kennismaking biedt kansen voor hun professionele ontwikkeling en beeld van de toekomstige beroepspraktijk. Studenten gaan zich oriënteren op de sociale kaart van Groningen, met een diversiteit aan organisaties, activiteiten en projecten. Daarnaast richten ze zich op verschillende doelgroepen, ieder met zijn eigen hulpvraag en problematiek.

Als opleiding Toegepaste Psychologie willen we studenten medeverantwoordelijk maken voor de samenleving en hun maatschappelijke betrokkenheid stimuleren. Deze inzet draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van de beroepscompetenties en biedt ondersteuning voor mensen die wat extra hulp nodig hebben.


Gedragsbeïnvloeding bij samenlevingsvraagstukken (GBS)

In het tweede jaar van de opleiding Toegepaste Psychologie voeren studenten een onderzoek uit in het kader van het project Gedragsbeïnvloeding bij samenlevingsvraagstukken". Onder dit begrip verstaan wij al het menselijk gedrag waardoor de samenhang in de samenleving bevorderd of bedreigd wordt.
De studenten werken aan een met werkelijk bestaande concrete en kleinschalige problematische sociale situaties. Concreet denken we aan situaties waarin het gedrag van mensen anderen tot last is of ontwikkelingen in de weg staat. Gedacht kan worden aan een cursus die minder mensen trekt dan in eerste instantie verwacht, een activiteit die doodbloedt, groepen mensen die moeilijk mengen, vandalisme, hangjongeren problematiek, tekort aan vrijwilligers, gevoelens van onveiligheid bij mensen, etc. 

Meer informatie over deze cursus kun je hier vinden!  


Assessmentadvies aan organisaties

Het programma heeft als doel om studenten in aanraking te laten komen met een 'echte' organisatie waarvoor zij een opdracht moeten uitvoeren. Daarbij is het van belang dat studenten leren omgaan met diverse factoren die een rol spelen bij het krijgen/aannemen van een opdracht en het doorlopen van een adviestraject.

Voor jou als (mogelijke) opdrachtgever zijn de vraagstukken binnen dit programma gericht op het beoordelen van gedrag; meetbaar maken van aspecten van gedrag bij individuen (vaak) om het gedrag te verklaren of het presteren te voorspellen.
Hierbij kan het o.a. gaan om instrumenten ten behoeve van:

 • werving & selectie

 • loopbaanvraagstukken

 • coaching

 • het meten van teamprestaties

 • het monitoren van klanttevredenheid.

Andere vraagstukken behoren zeker tot de mogelijkheden. Echter zijn er een aantal voorwaarden
waaraan de opdracht moet voldoen, namelijk:

•        haalbaar binnen het tijdsbestek van 8 à 9 weken
•        raakvlakken met testgebruik, vragenlijsten, assessments en/of diagnostiek
•        relevante wetenschappelijke informatie beschikbaar zijn of mogelijkheid tot het 
          raadplegen van experts.

Waar aan kan worden gedacht is bijvoorbeeld:

 • het ontwikkelen / advies geven over een assessmenttool die competenties / persoonlijkheid in kaart brengt,

 • het ontwikkelen van een handzame vragenlijst waarbij belangrijke persoonlijke factoren gemeten kunnen worden,

 • hoe een assessment het beste vormgegeven kan worden voor een bepaalde doelgroep.

 
Informatie mbt de inhoud van deze cursus kun je hier vinden.


 

Stage

Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie is een fulltime stageperiode opgenomen van 20 weken in het derde (semester 2) of in het vierde (semester 1) studiejaar. Tijdens de stage functioneert de stagiair als junior toegepast psycholoog binnen het stagebedrijf en werkt mee in de dagelijkse praktijk.

Doelstelling en inhoud van de stage

De stagiair kijkt de eerste weken mee met de professional, en bouwt dit gedurende de stage uit naar het zelfstandig oppakken en uitvoeren van werkzaamheden. Tijdens de stage past de stagiair zijn kennis en vaardigheden als toegepast psycholoog toe en toetst deze aan de beroepspraktijk. Ook is het mogelijk dat hij of zij in het kader van de dagelijkse werkzaamheden aan een specifieke stageopdracht werkt, gerelateerd aan de (toegepaste) psychologie (maar deze opdracht is niet verplicht). Randvoorwaarden voor een stage: 

• Een stage is 20 weken fulltime (800 uur) 

• De dagelijkse werkzaamheden richten zich op beïnvloeden van gedrag, beoordelen van gedrag   
   en/of praktijkgericht onderzoek naar gedragsvraagstukken.

De stagiair leert in de praktijk door fulltime mee te draaien met professionals binnen een stagebedrijf. De stagiair maakt kennis met het werkveld en het werkende leven, past zijn opgedane kennis en vaardigheden op het gebied van de (toegepaste) psychologie toe in de praktijk en bepaalt zijn positie als toegepast psycholoog binnen het stagebedrijf en in het werkveld. Het stagebedrijf maakt op haar beurt kennis met de toegepast psycholoog en krijgt inzicht in de toegevoegde waarde die een toegepast psycholoog kan hebben voor de organisatie.

Wat vragen we van een opdrachtgever

We vragen de stagegever om een werkbegeleider aan te stellen. Een werkbegeleider maakt de stagiair wegwijs op de stageplek en creëert een optimale praktijkleersituatie. Daarnaast begeleidt en beoordeelt de werkbegeleider zelf en/of in samenwerking met anderen het inhoudelijke deel van de stage en het leerproces van de stagiair op de stageplek.
De werkbegeleider reserveert minimaal één uur per week voor werkoverleg met de stagiair. In de eerste helft van de stage kan dit intensiever zijn. 
Richtlijn hiervoor is:  
• In de beginfase (de eerste 8 weken) 2 of 3 keer per week een werkoverleg van een uur; 
• Na de beginfase een keer per week een werkoverleg van een uur. 
Daarnaast vragen we de werkbegeleider tijd te reserveren voor de adviesbeoordeling van de stagiair. Hiervoor voert de werkbegeleider halverwege de stage een functioneringsgesprek en aan het eind van de stage een eindgesprek met de stagiair

Wat bieden we u als stagegever 

Wij bieden enthousiaste en leergierige stagiaires met een praktische insteek. Onze stagiaires zijn sterk in het methodisch werken bij gedragsvraagstukken en beschikken over een kritische en onderzoekende houding. Zowel op analytisch, als op praktisch vlak kan een stagiair toegepaste psychologie van meerwaarde zijn voor het stagebedrijf. De stagiair wordt op afstand begeleid door een ervaren, deskundige docentbegeleider die qua kennis en expertise goed aansluit op de werkzaamheden en eventuele vraagstukken.

Benieuwd aan welke competenties een student dient te voldoen hierbij meer inhoudelijke informatie over stage.


Vrije ruimte

De 'cursus' Vrije Ruimte geeft de student de gelegenheid bepaalde beroepscompetenties of kennisgebieden extra aandacht te geven. De activiteiten die de student gaat ondernemen heeft een duidelijk raakvlak met (de competenties of het werkveld van) Toegepaste Psychologie. De studenten worden beoordeeld op het eindproduct. Dit onderwijsprogramma is een onderdeel uit het verplichte programma van de opleiding Toegepaste Psychologie dat staat voor 5ec (5 x 28 uur).


Afstuderen

De laatste fase van de opleiding Toegepaste Psychologie staat in het teken van afstuderen. Een afstudeerperiode duurt een half onderwijsjaar (1 semester) of te wel 20 weken. Tijdens de afstudeerperiode voert de student een beroepsopdracht uit voor een opdrachtgever. Deze opdracht is afkomstig uit het werkveld van Toegepaste Psychologie. Tijdens het afstuderen functioneert de student als opdrachtnemer en staat het beroepsproduct centraal.

Doelstelling en inhoud van afstuderen

Het werkveld van een Toegepast Psycholoog is breed, voor het afstuderen is er veel ruimte voor profilering. Studenten kunnen tijdens het afstudeertraject zich verder ontwikkelen in de richting die hen interesseert. De kern van de afstudeeropdracht is het te ontwikkelen beroepsproduct.  In alle gevallen wordt dit beroepsproduct onderbouwd met praktijkgericht onderzoek en indien mogelijk ook met een stappenplan dat doorlopen is.

Een beroepsproduct kan grofweg drie vormen aannemen:

• Een ontwerp van een training, voorlichting, coachingsmethodiek, assessmentmethodiek,    
   onderzoeksmethode of een andersoortige gedragsinterventie (ontwerpopdrachten);
• Een advies naar aanleiding van een vraag of probleem uit de praktijk (adviesopdrachten);
• Een bijdrage aan kennis- of theorieontwikkeling op een bepaald gebied (onderzoeksopdrachten,
   vaak in opdracht van lectoraten).

 

Een belangrijk kenmerk van de afstudeeropdracht is dat de student in hoge mate zelfstandig werkt aan een psychologisch vraagstuk uit de praktijk en daarmee aantoont dat hij datgene wat hij tijdens de opleiding toegepaste psychologie heeft geleerd in de praktijk kan toepassen.  


 

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}