Academie sessies

  • Onderzoeksproject
Academie sessies.jpg

In de Academie sessies bouwen we aan een interprofessionele leergemeenschap met studenten van MBO, HBO, WO, professionals uit de praktijk en ouderen aan het oplossen van vraagstukken uit de praktijk.

Vraagstelling

Verbetert het leren en leidt dit tot betekenisvolle uitkomsten voor de praktijk door het bundelen van kennis van studenten, inhoudelijk deskundigen, zorgprofessionals, docenten, zorgvragers en betrokken bedrijven en interprofessioneel leren?

In de Academie sessies bouwen we aan een interprofessionele leergemeenschap met studenten van MBO, HBO, WO, professionals uit de praktijk en ouderen aan het oplossen van vraagstukken uit de praktijk. De Academie sessies zorgen voor de verbinding met verschillende opleidingen en zorgen voor een impuls aan multidisciplinair onderzoek, dragen bij aan het 'leven lang leren' van zorgprofessionals en geven een belangrijke impuls aan de professionele ontwikkeling van zorgprofessionals en studenten en de interprofessionele samenwerking. De combinatie van praktijkexpertise, onderwijs en onderzoek zal tot nieuwe kennis leiden op het gebied van ouderenzorg en interprofessioneel samenwerken.

ZuidOostZorg biedt zorg aan kwetsbare ouderen. Het continu leren en ontwikkelen is een belangrijk speerpunt voor ZuidOostZorg. Zo kunnen zij de kwaliteit van zorg waarborgen voor nu en in de toekomst. In het kader van hun opleiding leren studenten in de praktijk, lopen studenten stages en doen zij onderzoek. ZuidOostZorg vindt het belangrijk dat de onderwerpen waar studenten aan werken ook echt van betekenis zijn voor de organisatie. In de praktijk tot nu worden deze studenten begeleid door een medewerker van ZuidOostZorg, maar gebeurt dit versnippert en is er weinig tot geen onderlinge afstemming met student en docent over de voortgang en de bevindingen. Dat willen we verbeteren door studenten, docenten, onderzoekers, zorgprofessionals en zorgvragers in een leergemeenschap te gaan bundelen. We verwachten dat zo de kwaliteit van onze zorg hiermee verder verbeterd.

Doel

Bouwen aan een interprofessioneel lerend netwerk. Voor interprofessionele samenwerking is naast interprofessioneel opleiden/leren, onderzoek van groot belang. Het verbetert de kwaliteit van zorg en welzijn van kwetsbare ouderen en draagt bij aan de efficiency in de zorg. In een periode van meestal een half jaar wordt interprofessioneel samengewerkt aan de verschillende onderzoeksvragen en innovaties. Een leergemeenschap waarbij studenten, inhoudelijk deskundigen, zorgprofessionals, docenten, zorgvragers en betrokken bedrijven samenwerken. Onder begeleiding van medewerkers van de Academie sessies presenteren de studenten de voortgang van hun onderzoek/project, brengen eventueel een vraagstuk in en krijgen feedback van de aanwezigen. Hiermee krijgt de leeromgeving vorm, wordt kennis gedeeld en resultaten versterkt.

Onderzoeksresultaten

We gaan bouwen aan een interprofessionele leergemeenschap waarbij we gebruikmaken van het SûnLab. Het SûnLab (Sûn = gezond in het Fries) van ZuidOostZorg is de plek voor innovaties in het sociale en gezondheidszorgdomein, ook op het vlak van technologie in zorg en welzijn. Het SûnLab is een inspirerende omgeving waar studenten onder begeleiding van professionals en docenten volop de ruimte krijgen om hun competenties te behalen. In het SûnLab brengen wij de verschillende partijen samen. Daarbij werken we samen met cliënten en diverse kennisinstellingen zoals de Hanzehogeschool, NHL/Stenden en het Frieslandcollege. Studenten vanuit het MBO, HBO en WO werken aan werkelijke vraagstukken uit de beroepspraktijk van ZuidOostZorg waarvoor op het snijvlak zorg, welzijn en techniek oplossingen gewenst zijn. Het incorporeren van technologische hulpmiddelen in het zorgproces maakt hier onderdeel van uit.

Impact

Verbetering kwaliteit van zorg en interprofessionele samenwerking in de praktijk tussen verschillende professionals, toekomstig professionals, van MBO, HBO, WO niveau.

Valorisatie

De Academie sessies zijn gericht op het ontwikkelen van een interprofessioneel lerend netwerk. De resultaten hiervan zijn niet alleen direct van belang voor ZuidOostZorg, maar zijn ook van belang voor het onderwijs. In dit lerend netwerk, waarbij de toekomstige professional al direct ervaring op doet met andere professionals en gezamenlijk leert, vanuit diverse invalshoeken naar een praktijkgerichte vraagstelling te kijken, zal bijdragen aan de ontwikkeling van de zogenaamde T-shaped professional van de toekomst. Voor zorgprofessionals verwachten we dat de resultaten bijdragen aan het werken volgens de nieuwste inzichten, het kunnen beantwoorden van vragen die leven in de praktijk en het delen van ‘best practices’ wat ten goede komt aan de kwaliteit van zorg. Naast het bijdragen aan het ‘leven lang leren’ van zorgprofessionals zal het ook een belangrijke impuls gaan geven aan de professionele ontwikkeling van zowel de verpleegkundigen/verzorgenden als aan (para) medische dienst en de interprofessionele samenwerking. Deze interprofessionele leergemeenschap richt zich op zorgprofessionals van wo-, hbo- en mbo-niveau en op het verbinden van deze professionals. Voor het verschuiven naar een veranderd concept van gezondheid en interprofessionele samenwerking is kennis en verspreiding van deze kennis nodig. Daarbij is wetenschappelijke kennis nodig die betrekking heeft op de toenemende diversiteit en complexiteit van de zorgvraag. Werken volgens de nieuwste inzichten, het kunnen beantwoorden van vragen die leven in de praktijk en het delen van ‘best practices’ dragen bij aan hoge kwaliteit van zorg. De Academie sessies zorgen voor de verbinding met verschillende opleidingen en zorgen voor een impuls aan multidisciplinair onderzoek, dragen bij aan het ‘leven lang leren’ van zorgprofessionals en geven een belangrijke impuls aan de professionele ontwikkeling van zorgprofessionals en studenten en de interprofessionele samenwerking. Door het betrekken van zorgvragers draagt het bij aan het thema citizen science. De combinatie van praktijkexpertise, onderwijs en onderzoek zal tot nieuwe kennis leiden op het gebied van ouderenzorg en interprofessioneel samenwerken.

Betrokken lector

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding