Webinars Veilige en Gezonde Leefomgeving

Wij organiseren samen met het Centre of Expertise Healthy Ageing en LeGro iedere eerste donderdag van de maand een webinar rondom het thema Veilige & Gezonde Leefomgeving. Hieronder het overzicht van de webinars die inmiddels hebben plaatsgevonden.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Webinar 18: donderdag 2 februari 2023

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de praktijk

Kennen is anders dan kunnen
In de praktijk blijkt het doorlopen van de stappen van de meldcode verschillende vragen en valkuilen op te leveren, zo komt naar voren uit interviews met diverse betrokkenen.

In dit webinar gaan Susan Ketner (lector Integrale aanpak kindermishandeling, Hanzehogeschool Groningen) en Jacoline van der Slot (hogeschooldocent Social Work Hanzehogeschool Groningen en orthopedagoog bij Molendrift)  in op deze ervaringen van professionals.

Zij hebben dikwijls vragen als: Ik wil ouders niet vals beschuldigen; hoeveel 'bewijs' moet ik eigenlijk verzamelen voordat ik mag melden? Hoe ga zorg ik ervoor dat ik de relatie goed kan houden met ouders? Wat gebeurt er eigenlijk met mijn melding? Vanuit de ervaringen van professionals worden ook oplossingsrichtingen gegeven: de meldcode werkt beter als inspiratiebron dan als verordening. In het webinar is het de bedoeling hier verder op in te gaan. 

Alvast een voorproefje? Bestel het artikel over dit onderzoek in Pedagogiek in de Praktijk: Kennen is anders dan kunnen - PIP | Pedagogiek in praktijk

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met VONK. VONK is het regionale leernetwerk in Noord-Nederland dat (nieuwe) kennis en expertise op het thema Veilig Opgroeien verbindt en samenbrengt. VONK is een initiatief van het Lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling van de Hanzehogeschool en de Kennis- en Leerwerkplaats C4Youth.

Aanmelden en meer informatie
U kunt zich hier aanmelden voor het webinar. Meer informatie over de webinars is te vinden op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Noord

Webinar 17: donderdag 1 december 2022

Middelengebruik onder jongeren, met speciale aandacht voor studenten 

In dit webinar zullen dr. Eric Blaauw, lector Verslavingskunde en Forensische zorg en onderzoeker dr. Arne van de Bos, beiden werkzaam bij de Hanzehogeschool Groningen, ingaan op het middelengebruik onder jongeren en onder studenten in Groningen. 

Hierbij komt onder andere de prevalentie van gebruik en gebruiksplaatsen aan de orde, maar ook of hierover wordt gesproken met anderen.

Tevens zal worden ingegaan op de vraag of middelengebruik een probleem is vanuit de definitie van verslaving en zal een visie op verslaving worden weergegeven die professionals in het sociale domein in staat moet kunnen stellen om te gaan met gebruikers.

Klik hier om de webinar terug te kijken.


Webinar 16: donderdag 3 november 2022

Gezond eten in de Drijscheer

"Het ongezonde eten in de Drijscheer was iets wat mij gelijk op viel. Heel voorzichtig ben ik daar verandering in gaan brengen", 
Judith Koops, beheerder van het MFC in Alteveer, verteld tijdens dit webinar hoe zij de verandering naar gezond eten heeft aangepakt. 
Eens per maand eten "eenzame ouderen" bij het MFC De Drijscheer. Het buffet dat de ouderen voorheen kregen was verre van gezond en lekker. Voorzichtig is Judith dat gaan veranderen door zelf gezonde maaltijden te bereiden en aan te bieden, zoals zij dat altijd heeft gedaan en van huis uit gewend was. Vers, lekker, verassend én het belangrijkste ingrediënt...tijd erin steken!

Dat proef je. Zo koken vrijwilligers van het MFC inmiddels ook voor 'Samen eten Onstwedde' en voor iedereen die aanschuift.. Lunch, buffet of diner, alles komt vers van het mes. De soep is standaard vegetarisch, zodat iedereen altijd lekker mee kan eten.
Het MFC kan ook heel makkelijk inspelen op speciale diëten omdat alles uit eigen keuken komt en we alle controle hebben over alle ingrediënten.

De frituurpan gaat hier ook zeker af en toe aan, 1x in de maand als we kroegavond hebben. Daar past nou eenmaal perfect een bitterbal bij! Ook dat is een onderdeel van gezondheid, omdat het bijdraagt aan gezellig samenzijn en nu éénmaal verbindend werkt.

Wilt u meer horen over de Drijscheer en welk effect het gezond aanbod van eten heeft op de dorpsgenoten en hiermee nieuwe denkbeelden over voeding ontstaan, meld u dan aan via onderstaande link. 

Spreker: Judith Koops, beheerder van het MFC in Alteveer
Klik hier om de webinar terug te kijken.


Webinar 15: donderdag 6 oktober 2022

Armoede in Nederland 

Armoede in Nederland neemt toe. Het aantal mensen dat tijdelijk of langdurig in armoede leeft, groeit. Huishoudens merken de gevolgen van de hoge inflatie, en dat heeft zijn weerslag op de economie. Er is een groeiend aantal mensen dat nu al nauwelijks kan rondkomen en voor wie de energierekening onbetaalbaar dreigt te worden.

Maar hoe is het nu echt om in armoede te leven? Een ervaringsdeskundige vertelt hoe het is om te leven in en met armoede. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen. Hieronderder stelt zij zichzelf aan jullie voor:  

Ik ben een alleenstaande moeder van drie jongens. Ik kom uit Generatiearmoede en in mijn jeugd ben ik blootgesteld aan geestelijke, lichamelijke, emotionele en financiële armoede. Mijn hele leven bestaat uit het doorbreken van de cirkel van generatie armoede. Dit betekent dat mijn hele leven een leerproces is geweest, waarin ik vooral geleerd heb om patronen die in mij zitten te doorbreken. Dit heb ik kunnen doen door veel zelfreflectie, omdenken en een wil om te leven en niet om te overleven. Met trots kan ik zeggen dat het mij gelukt is om de generatiearmoede waar ik mijn hele leven onder gebukt ben geweest te doorbreken. Daardoor hebben mijn kinderen een betere toekomst, een ander beeld op de wereld en kansengelijkheid.
Ik ben een positief persoon, en mijn passie ligt vooral in bewustzijn creëren, verbinding, gelijke kansen, gelijkwaardigheid. Maar vooral de mens zien en horen, waar je leeft.

Spreker: Annamaria Evers

Klik hier om de webinar terug te kijken

Webinar 14: donderdag 1 september 2022

Een gezonde leefomgeving borgen in de gemeenschap  

Een gezonde leefomgeving voor alle generaties begint in de leefgemeenschap waarin je leeft. Van moedermelk, naar vast voedsel. De kwaliteit van voedsel en eetpatronen zijn hierin van vitaal belang. Dit heeft de wetenschap en de gezondheidszorg allang hoog in het vaandel, maar hoe krijg je dit geborgd in de samenleving, te beginnen bij je eigen omgeving, je eigen leefgemeenschap. Al heel veel burgerinitiatieven zijn hier volop mee bezig; dorpstuinen, stadstuinen, volkstuinen, schooltuinen, het is overal in onze samenleving gaande. Tijdens het Webinar van 1 september nemen we de Coöperatie Klooster&Buren als voorbeeld, waarin de bijdrage van dorpsbewoners aan de eigen gezonde leefomgeving centraal staat. Coöperatie Klooster&Buren is bezig met de opzet van de Gebiedskeuken, een keuken waarbij gekookt wordt met producten rechtstreeks uit het gebied. Een keuken waar gekookt wordt op locatie, met als doel voedsel te bereiden uit schone grond, schone lucht en schoon water. Met dit initiatief probeert de Coöperatie op geen enkele manier belastend te zijn voor het milieu. Hiervoor benadert zij alle mensen in het Coöperatie-gebied die op een of andere manier met voedsel verbouwen bezig zijn, denk aan: boeren, volkstuineigenaren, privé moestuinen, koks professionals en amateurs, liefhebbers.

Het tweede thema binnen dit Webinar is: Borgen in de gemeenschap, wat is daarvoor nodig? Hoe krijg je continuïteit en duurzaamheid en vitaliteit in je eigen leefgebied. Vanuit Nederland Zorgt voor Elkaar  (www.nederlandzorgtvoorelkaar.nl) is Anne Hilderink hiervoor Actieonderzoek aan het opzetten, startend in Groningen. De regie van dit proces ligt bij inwoners. Met dit actieonderzoek worden overheid-bestuurders en ambtenaren, zorgorganisaties en onderwijsinstanties, juristen uitgenodigd om samen om tafel te gaan om te kijken wat nodig is om een structuur te bouwen die deze nieuwe werkwijze vanuit bottom-up vitaal en duurzaam te maken.

Spreker: Anne Hilderink is beeldend kunstenaar en is sinds 2006 grondlegger en ontwikkelaar van Gebieds- coöperatie Klooster&Buren (www.kloosterenburen.nl) en nu sinds afgelopen jaar is zij kwartiermaker van het actieonderzoek voor NLZVE.

Klik hier om te opname terug te kijken


Webinar 13: donderdag 7 juli 2022

Op weg naar een rookvrije genaratie 'Lessen en uitdagingen

De grootste gezondheidswinst is te behalen als rokers stoppen en kinderen niet beginnen met roken. Het huidige tabaksontmoedigingsbeleid richt zich met name op het voorkomen dat kinderen of jongeren beginnen met roken. Als jongeren en kinderen anderen zien roken, is de kans groter dat zijzelf ook gaan roken. Daarnaast is een aspect van een gezonde leefomgeving dat inwoners op bepaalde plaatsen geen hinder hoeven te ervaren van rook(gassen). Om deze redenen heeft Groningen, als eerste gemeente in Nederland, in 2018 rookvrije openbare zones opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening. Dit houdt in dat organisaties in Groningen met een openbare of publieke functie bij de gemeente een aanvraag kunnen indienen om de openbare ruimte rondom de ingang van hun gebouw rookvrij te maken. De rookverboden zorgen ervoor dat inwoners naar binnen en naar buiten kunnen zonder het inademen van rookgassen.  

Naast het verminderen van het inademen van schadelijke rookgassen hebben rookverboden ook sociale implicaties tot gevolg. Zoals het stigmatiseren van rokers, met name rokers met lagere sociaal economische status. Ook blijkt handhaving lastig en ontstaat er overlast door verplaatsing van rokers. Ook kan een rookverbod leiden een bevestiging van roken als sociale norm, met name onder 'rookgroepen' van jongeren.

In de afgelopen jaren hebben er verschillende campagnes met betrekking tot deze implicaties plaatsgevonden. Zoals de GGD campagne 'Aarzel niet', waarbij begrip tussen rokers en niet rokers wordt gestimuleerd door gesprekken tussen rokers en niet rokers. Of de 'Peuk in de Pocket', een bewustwordings- en opruimactie op verzoek van bewoners, waarbij vrijwilligers in slechts twee uur tijd 5000 peuken hebben geraapt bij het Hanzeplein, net buiten de rookvrije zone. 

Tijdens het webinar wil Zinzi Pardoel, onderzoeker en promovendus Toegepast GezondheidsOnderzoek bij het UMCG graag kennis genereren over hoe dit vraagstuk aan te pakken. Wat leeft er omtrent dit onderwerp in de gemeente, wat weten we al, wat zijn de uitdagingen? Hoe kunnen we verder met dit onderwerp en wie moeten we hierbij betrekken? Tijdens de Webinar zal zij  aan de hand van kennis uit de wetenschap het onderwerp toelichten en daarna zal zij vanuit de praktijk kijken naar verschillende voorbeelden en bijhorende vraagstukken.

Spreker: Zinzi Pardoel, onderzoeker en promovendus Toegepast GezondheidsOnderzoek bij het UMCG
Klik hier om de webinar terug te kijken. 


Webinar 12: donderdag 2 juni 2022

Leven we in een fastfoodparadijs?

Er is de afgelopen tijd veel media aandacht geweest over de opmars van de fastfoodketens in Nederland. Inmiddels is bekend dat onze voedselomgeving een grote invloed heeft op ons gewicht. 
De afgelopen decennia is het aantal mensen dat overgewicht heeft enorm gestegen. Circa 50% van de Nederlandse bevolking (18+) heeft overgewicht. In sommige regio's in Nederland is het nog veel hoger, namelijk 60% van de mensen heeft overgewicht.  
De vraag is, is er een relatie tussen de toename van het aantal fastfood outlets en de gewichtstoename van mensen. 
Met name in buurten en wijken waar relatief veel lager opgeleiden wonen, zien we een sterke stijging van het aantal fastfood outlets. 
Tijdens het webinar zullen we voorbeelden presenteren van maatregelen om de voedselomgeving te verbeteren. Wat kan de Rijksoverheid doen en wat kan de gemeente doen?  
Vanuit Rotterdam en Noord-Holland wordt ingezoomd op wat bekend is t.a.v. fastfood outlets en blootstelling daaraan. Verschillende best practices in Nederland en daarbuiten komen aan bod tijdens de presentatie.
En ook wordt gekeken naar welk voorbeeld wij in Groningen kunnen nemen aan Rotterdam. Of moeten we juist niet naar de situatie in Rotterdam kijken? 
Het webinar wordt ingeleid met een presentatie door Famke Molenberg met een perspectief uit Rotterdam (epidemioloog bij Erasmus MC) en vervolgens zal Nynke Smidt (epidemioloog bij UMCG) een toelichting geven op het thema vanuit het Groningse perspectief.
Spreker:
Famke Molenberg (epidemioloog Erasmus MC) 

Klik hier om de opname terug te kijken en hier voor de presentatie.

Webinar 11: donderdag 7 april 2022

Integrale aanpak voor een gezonde leefomgeving

Er bestaan grote gezondheidsverschillen tussen bewoners met een hoge en lage sociaaleconomische status, zowel tussen regio's als binnen gemeenten. Sinds de jaren 80 is van alles gedaan om te proberen deze gezondheidsverschillen te verkleinen, met name via leefstijlinterventies. Dit heeft echter niet geleid tot kleinere gezondheidsverschillen. Er zijn namelijk allerlei factoren van invloed op leefstijl en gezondheid, waaronder de fysieke leefomgeving.

Vanuit het lectoraat Gezonde Stad wordt onderzocht hoe de fysieke leefomgeving kan bijdragen aan een gezondere leefstijl en een betere gezondheid. Hiervoor is een integrale aanpak nodig en samenwerking tussen professionals en bewoners. Het centrale thema van deze webinar is hoe kan worden gestimuleerd dat (aankomend) professionals een integrale aanpak hanteren en hiervoor worden toegerust. En zij hoe bewoners hierbij kunnen betrokken.

Sprekers:
Lector gezonde stad Jeannette Nijkamp; over de samenwerking tussen het lectoraat Gezonde Stad en het Wijklab Floreshuis. Hierbij leren studenten van uiteenlopende studierichtingen in multidisciplinair verband onderzoek te doen, vanuit het hart van de wijk. 

Jos Meijers, oprichter van de sociale onderneming Toentje en directielid van de Wijkmakers, vertelt vanuit zijn ervaring als verbinder binnen het sociaal- en voedseldomein en over de recent opgerichte academie voor dorps- en wijkontwikkeling. Hier kunnen wijkontwikkelaars van nu en morgen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en samen werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken. Middels een leergang wijkontwikkeling en Werkplaats.
Cor Wagenaar, hoogleraar Geschiedenis en theorie van architectuur en stedenbouw; over het betrekken van bewoners in Paddepoel bij de herinrichting van hun woonomgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van virtual reality.

U kunt hier de opname terug kijken en klik hier voor de powerpoint.

Webinar 10: donderdag 4 maart 2022
Gezond ontwerp leefomgeving voor en met ouderen 

Het aantal ouderen van 65 jaar of ouder verdubbelt tot 2040. Hiermee neemt ook het aantal fysiek, cognitief, psychologisch en/of sociaal kwetsbare ouderen toe. Deze groeiende groep ouderen blijft langer thuis wonen dan voorheen. Dit betekent een toenemende behoefte aan een voor ouderen geschikte fysieke èn sociale leefomgeving. Het is belangrijk dat de omgeving zodanig ingericht wordt, dat ouderen zich veilig in hun leefomgeving kunnen begeven en voorzieningen in de buurt hebben waarvan zij gebruik kunnen maken; dat ze zich gelukkig, op hun gemak en thuis voelen; dat deze uitnodigt tot participatie; en dat deze zelfredzaamheid bevordert.

Maar hoe ontwerp en richt je de leefomgeving in zodat ouderen prettig zelfstandig oud kunnen worden en waar moet je op letten? En hoe zorg je er voor dat het ontwerp ook goed aansluit op de wensen van ouderen zelf? RIVM heeft in kaart gebracht wat hier over bekend is, en heeft ontwerpers bevraagd in hoeverre zij hier nu al aandacht voor hebben in hun ontwerpproces. Recent hebben studenten van de Master Urban and Area Development van de Hogeschool Utrecht (HU) verkend wat nodig is om in de praktijk ook daadwerkelijk hier mee aan de slag te kunnen. Dit heeft o.a. geresulteerd in een 'Leefomgevingsscan kwetsbare ouderen', een instrument waar gemeenten met ouderen in gesprek kunnen gaan over de geschiktheid van de leefomgeving voor ouderen.
 
Hanneke Kruize (senior onderzoeker gezonde leefomgeving RIVM/lector gezonde stedelijke ontwikkeling Hogeschool Utrecht) en Norbert Broenink (zelfstandig adviseur Advies-BRON én student aan de Hogeschool Utrecht) presenteren de inzichten uit deze onderzoeken. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over het stimuleren van een gezonde inrichting van de leefomgeving voor en met kwetsbare ouderen, en wat gemeenten nodig hebben om hier mee aan de slag te gaan. 

Sprekers Hanneke Kruize (senior onderzoeker gezonde leefomgeving RIVM/lector gezonde stedelijke ontwikkeling Hogeschool Utrecht) en Norbert Broenink (zelfstandig adviseur Advies-BRON én student aan de Hogeschool Utrecht) 
Klik hier om de opname terug te kijken. Klik hier voor het laatste gedeelte van de webinar.

De gebruikte sheets van Hanneke Kruize is hier terug te lezen en hier van Norbert Broenink


Webinar 9: donderdag 3 februari 2022

Verhogen van sociale en financiële veerkracht door spaarkringen in Groningen!

Ben je benieuwd hoe je de sociale en financiële veerkracht van je doelgroep kunt verhogen?

Op 3 februari 2022 van 9 -10 uur geeft de Werkplaats sociaal domein Noord samen met Gro Next, De Haagse Hogeschool en stichting Cash2Grow een  webinar om de rol van spaarkringen voor de praktijk in het sociale domein in het Noorden te verkennen! 

Julie-Marthe Lehmann vertelt graag meer over hoe Cash2Grow het opzetten van spaarkringen voor mensen met een krappe beurs promoot zodat ze hun financiele én sociale veerkracht vergroten. Spaarkringen zijn zelfhulpgroepen waarin de leden van elkaar leren goed met geld, met zichzelf en met elkaar om te gaan. Elke deelnemer stelt zich vooraf een doel waarvoor wordt gespaard. Tijdens regelmatige bijeenkomsten leggen de groepsleden een bedrag in dat per lid en per bijeenkomst kan verschillen. Na een periode van ongeveer 9 maanden krijgt elk lid het spaargeld terug. De spaarkring gaat echter over veel meer dan sparen alleen: het gaat vooral ook om elkaar te motiveren en inspireren, ervaringen uit te wisselen. 

Meer informatie over de webinars is te vinden op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Noord

Spreker: Julie Marthe Lehmann ( J.M.Lehmann@hhs.nl )
Powerpoint is hier te bekijken
Klik hier voor de hele opname


Webinar 8: donderdag 4 november 2021

Een gezonde leefstijl voor het brein

Er wonen in het Noorden naar verhouding meer 65+ dan in de rest van het land. En de gemiddelde levensverwachting blijft stijgen. Als gevolg hiervan krijgen steeds meer noordelingen te maken met geheugenproblemen of afname van het denkvermogen.
Uit Fins onderzoek blijkt dat een leefstijlprogramma die bestaat uit een mix van bewegen, gezond eten, geheugentraining en controle op hart- en vaatgezondheid het denkvermogen verbetert. Het UMCG start een onderzoek naar een verbeterde versie van deze multi-domein leefstijlinterventie.
Nynke Smidt, associate professor van de afdeling Epidemiologie van het UMCG, zal de opzet van dit onderzoek toelichten. Maar allereerst staat ze stil bij dementie en het belang van een gezonde leefstijl voor het brein.

Spreker:
Nynke Smidt, Universitair Hoofd Docent, afdeling Epidemiologie, UMCG

Klik hier om de webinar terug te kijken.

Webinar 7: donderdag 7 oktober 2021

Sociale veerkracht in Midden-Groningen

Gemeente Midden-Groningen zet in op het versterken van de veerkracht van haar inwoners in plaats van verdere professionalisering van de hulpverlening.
Inwoners en hun sociale omgeving (familie, buurtgenoten en vrijwilligers) worden ondersteund in het zelf zoeken naar oplossingen en het gezamenlijk nemen van de verantwoordelijkheid hiervoor.
Door de veerkracht van de inwoners en hun netwerk te vergroten neemt de weerstand tegen armoede, opvoedproblemen en psychosociale problemen toe. Máár, hoe vertaal je zo'n visie naar de praktijk? Gert Schout, onderzoeksleider Sociale Veerkracht Midden-Groningen, zal in deze webinar zijn kennis en ervaring hierover met de deelnemers delen. 

Sprekers:
Gert Schout (onderzoeksleider Sociale Veerkracht Midden-Groningen)
Karolien Demydczukm (beleidsmedewerker Sociale Veerkracht Midden-Groningen)
Ronald Schilperoort (coördinator OGGZ)

Klik hier om de volledige webinar terug te kijken 

Webinar 6: donderdag 2 september 2021

Hoe burgers, verenigingen, ondernemers en gemeente samen een gezonde leefomgeving kunnen creëren; voorbeelden uit Drenthe

Net als in Groningen scoort Drenthe onder landelijke gemiddelden van gezondheids- parameters als obesitas, roken, hart & vaatziekten en alcoholgebruik. Door diverse gezondheidsprogramma's onder de paraplu van Drenthe gezond samen te brengen ontstaat er een betere integrale aanpak om de gezondheidsachterstanden te verkleinen. Een van de projecten is Gezonde Buurten, een initiatief van Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG. In Gezonde Buurten werken buurtbewoners (kinderen en volwassenen), gemeente-ambtenaren en professionals samen. En als het lukt, zijn ook ondernemers hierbij betrokken. In deze webinar deelt Dorien van Kant, coördinator Drenthe, haar ervaringen met hoe burgers, verenigingen, ondernemers en gemeente samen een gezonde leefomgeving kunnen creëren.

Sprekers:
Dorien van de Kant (Coördinator Drenthe gezond) klik hier voor de powerpoint
Rutger de Graaf (IVN en betrokken bij Gezonde buurten) klik hier voor de powerpoint

Klik hier om de volledige webinar terug te kijken.

Webinar 5: donderdag 1 juli 2021

'Creativiteit tegen eenzaamheid' 

Eenzaamheid is een structureel maatschappelijk probleem, waar zowel jong als oud mee te maken kan krijgen. Hoe 'dwingen' we onszelf met een meer (co)creatieve blik te kijken naar dit vraagstuk, zodat we tot vindingrijke en vooral effectievere oplossingen komen? Om eenzaamheid aan te pakken, maar wellicht ook te voorkomen? Het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn (DIZW) van NHL Stenden zal de deelnemers aan deze sessie actief laten ervaren dat een ontwerpgerichte manier van werken kan bijdragen aan innovatieve, maar vooral relevante oplossingen voor dit lastige vraagstuk op het gebied van (sociale) gezondheid.
 
Sprekers:
Gijs Terlouw MSc. doet promotieonderzoek bij lectoraat DIZW en is coördinator bij de Master Health Innovation en onderzoeker bij het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn. 
Lars Veldmeijer is verbonden aan hetzelfde lectoraat. Hij heeft reeds in verschillende takken van de zorg- en welzijnssector gewerkt (ouderenzorg, verstandelijk beperkten). Klik hier voor zijn powerpoint.
Bekijk hier de webinar en klik hier voor de terugkoppeling na het uiteengaan van groepjes.

Webinar 4: donderdag 3 juni 2021

Bewoners eigenaar van eigen gebied?!

In zowel de stad als de provincie Groningen zijn veel en zeer diverse initiatieven gericht op een omgevingsvisie en ruimtelijke plannen. Altijd staat een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners centraal, met de focus op positieve gezondheid. Met deze webinars belichten experts uit kennisinstellingen, werkveld en overheden diverse aspecten van dit ingewikkelde speelveld. De webinars zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van een veilige en gezonde leefomgeving: professionals, beleidsmakers, ambtenaren, docenten, studenten etc.

In dit vierde webinar, wordt ingegaan op hoe bewoners betrokken worden bij de inrichting van hun eigen gebied. Vanuit gemeente Stadskanaal zullen de dorps- en wijkcoördinatoren de 'Kijk op de Wijk'-methode toelichten, waarin de aspecten wonen, economische, sociaal en bewoners aan bod komen. Ook zullen de buurtwerken uit 'Welstad' hun rol bespreken. Want hoe betrek je buurtbewoners, sportverenigingen, scholen, kerken en MKB-bedrijven bij de inrichting van de omgeving? Deze praktijk wordt afgezet tegen de ABCD methodiek & het Actie model, die beschreven staan in de 'toolkit van een gebiedsontwikkelaar'  die door de Hanzehogeschool Groningen is ontwikkeld. U kunt hier de webinar terug kijken.

Sprekers:
Aafke Riepma, dorps- en wijk coördinator gemeente Stadskanaal
Anneke Boiten, dorps- en wijk coördinator gemeente Stadskanaal
Janny Eikens, Buurtwerker Welstad
Ria Barenkamp, docent Hanzehogeschool Groningen
Klik hier voor de powerpoint van Ria Barenkamp en hieronder vindt u nog een aantal stukken naar aanleiding van de presentatie
Methodebeschrijving ABCD
Asset Based Community Development
Burgers maken hun buurt

 
Webinar 3: donderdag 1 april 2021

'Citizen Science 'Samen onderzoeken met dorp-en wijkbewoners'

In dit derde webinar is ingegaan op CitizenScience; 'Samen onderzoeken met dorp- en wijkbewoners'. Deze manier van onderzoek en dataverzameling zorgt er onder andere voor dat burgers/ inwoners meer te weten komen over en betrokken raken bij hun omgeving. In dit webinar is gesproken over de theorie, met zijn principes door Paul Beenen van de opleiding Master Healthy Aging Professional van de Hanzehogeschool. En is de aanpak in Appingedam en het Europapark aan bod gekomen door Ruald de Vries van de Gemeente Eemsdelta, Nynke Walstra, directeur van Cadanz Welzijn en Lieke Dalstra, praktijkonderzoeker van de Hanzehogeschool.

Sprekers:
Nynke Walstra, directeur Cadanz Welzijn
Ruald de Vries, beleidsambtenaar Gemeente Eemsdelta
Lieke Dalstra, praktijkonderzoeker Meer Gezonde Jaren Appingedam
Paul Beenen, onderzoeker verbonden aan de Master Healthy Ageing Professional

Klik hier voor de presentatie van Louis Polstra (lector Arbeidsparticipatie en projectleider Werkplaats Sociaal Domein Noord).
Klik hier voor de presentatie van Paul Beenen.
Klik hier om de webinar terug te kijken

Webinar 2: donderdag 4 maart 2021  

Go! Noord Nederland

In dit tweede webinar is ingegaan op het programma Go! Noord Nederland. Waar de Rijksoverheid, GGD'en, hogescholen, gemeenten en veiligheidsregio's samen werken aan het verbeteren van de gezonde leefomgeving samen met inwoners van het noorden. Aanbod is gekomen de GO! Methode, die zowel toepasbaar is voor plattelandsdorpen als de stad Groningen ieder met hun specifieke karakteristieken. Daarnaast is er een panelgesprek gehouden waarin het RIVM, GGD, Hanzehogeschool, dorpsbelang en gemeentes verschillende perspectieven en mogelijkheden zijn belichten om te komen tot een gezonde leefomgeving voor inwoners.

Sprekers:
Judith Hin,onderzoeker naar Gezonde Leefomgeving bij het centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het RIVM. Klik hier voor de presentatie.
Theo van Alphen, is strategisch adviseur gezonde leefomgeving. Klik hier voor de presentatie van Theo van Alphen van GoVisie.
Bekijk hier de volledige opname van de webinar.

Webinar 1: donderdag 4 februari 2021

Realiseren van een veilige en gezonde gemeente

In de eerste, webinar is ingegaan op, realiseren van een veilig & gezond gemeente, dat de gezondheid van inwoners en bezoekers bevordert. En hoe inwoners, belangenorganisaties en experts hieraan kunnen bijdragen. Als 'spiegel' kan gekeken worden naar de stad Groningen, deze is uitgeroepen tot de Gezondste Stad van Nederland. Dat gebeurde op basis van onderzoek van Advies en Ingenieursorganisatie Arcadis

Sprekers
Fons van der Lucht, Lector Public Health
Jeanette Nijkamp, Lector Gezonde Stad
Klik hier voor de presentatie en klik hier om de opname terug te kijken.

 


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}