Adorp

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opdrachtgevers Vereniging Dorpsbelangen Adorp
Onderzoekers Jannie Rozema en Mariëlle Bovenhoff
Studenten Roderick Jubbega, Diederik Kiel en Nick Witte (opleiding Vastgoed & Makelaardij)
Onderzoeksperiode September 2012 – januari 2013

Tevreden inwoners zetten zich in voor Adorp

 Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Adorp heeft in het voorjaar van 2012 het plan opgevat om een dorpsvisie voor Adorp uit te brengen. Een dorpsvisie geeft weer wat de ambities voor de leefbaarheid in het dorp zijn en hoe deze ambities gerealiseerd gaan worden. De eerste stap om tot een dorpsvisie te komen was een vragenlijstonderzoek onder alle inwoners (vanaf 6 jaar) in Adorp. Onderzoekers en studenten van het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen hebben in het najaar dit onderzoek uitgevoerd en vervolgens adviezen gegeven voor de dorpsvisie.


Op www.hanze.nl/dorpsonderzoeken zijn de rapporten 'Adorp 2012 – Hoe waarderen inwoners van Adorp hun leefomgeving' en 'Adorp maakt het Beter. Adviezen voor een dorpsvisie' te downloaden. Alle inwoners die meegedaan hebben aan het onderzoek en de interviews worden van harte bedankt voor hun medewerking!
In het inwonersonderzoek is gevraagd hoe inwoners vier belangrijke aspecten van leefbaarheid waarderen: het wonen en de woonomgeving, het voorzieningenniveau, het sociale klimaat en het organiserend vermogen in Adorp. De respons op de vragenlijst was hoog, namelijk 73% en dat heeft een goede afspiegeling van de bevolking in Adorp (voor leeftijd en geslacht) opgeleverd. De algemene conclusie is dat inwoners tevreden zijn over het dorp – het gemiddelde rapportcijfer voor Adorp is een 7.7. Inwoners zijn in 2012 positiever over de leefbaarheid dan in 2008, toen de gemeente Winsum een soortgelijk onderzoek deed. Driekwart van de inwoners voelt zich betrokken bij Adorp en wil zich inzetten in de buurt of voor het dorp, ook dat zijn er meer dan in 2008.

Inwoners vinden dat ze mooi en landelijk wonen in Adorp. De korte (fiets)afstand naar de stad Groningen is een belangrijk motief om zich in Adorp te vestigen en er te blijven. Iets minder dan de helft van de inwoners wil dan ook nooit verhuizen uit Adorp. De verhuisgeneigdheid komt onder alle leeftijden voor, het liefst woont men dan dichter bij voorzieningen; met name de jonge inwoners tussen 16 en 25 jaar geven aan binnen twee jaar te willen verhuizen. Een kwart van de inwoners wil zijn of haar woning (verder) isoleren om het energierekening te verlagen. Bijna iedereen voelt zich in Adorp veilig, maar de ervaren verkeersveiligheid laat net als in 2008 te wensen over. Er is een breed gevoelde behoefte aan meer dorpsommetjes en langere wandelpaden in de omgeving.

Bijna alle inwoners redden zichzelf en als dat moeilijker wordt, verwachten zij dat familie en buren hen zullen ondersteunen. De dagelijkse boodschappen worden overal in de regio gehaald, bijna iedereen gebruikt daarvoor de auto. De basisschool, het dorpshuis en het verenigingsleven zijn gewaardeerde voorzieningen in Adorp. De verenigingen in Adorp voor dorpsbelangen, volksvermaken, volleyballen, voetballen, hengelen, toneelspelen, zingen, biljarten, etc. hebben een gezamenlijk ledenbestand met de omvang van het dorp. Inwoners zouden graag voorzieningen als een treinstation en een winkel terugzien. Er zijn 39 inwoners met plannen voor (nieuw) ondernemerschap, onder andere op het terrein van recreatie en horeca, duurzame energie en een boerderij- of landwinkel.

Bijna alle inwoners geven aan dat zij zich sociaal verbonden voelen met hun mede-inwoners van Adorp. Nieuwkomers voelen zich welkom in Adorp. Het merendeel van de inwoners heeft een goede relatie met de buren, waardoor de onderlinge dienstverlening in goed vertrouwen tot stand komt. De dorpsactiviteiten van Adorp worden gewaardeerd, omdat deze de onderlinge band versterken. Als probleem wordt aangegeven dat nieuwkomers zich minder betrokken voelen, maar uit de gegevens blijkt dat dit niet zo is: ook relatieve nieuwkomers hebben al snel een band met Adorp en doen mee. Enkele inwoners gaven aan dat er in hun buurt sprake is van overlast en burenruzie. Tien mensen van alle leeftijden gaven aan dat ze zich eenzaam voelen.

In 2012 was een derde van de inwoners bestuurslid of actief lid in een vereniging, commissie of soos in Adorp. Maar de bereidheid van de inwoners om zich voor Adorp in te zetten is veel groter: 80% wil zich op enigerlei wijze inzetten in de buurt, vereniging of een dorpsactiviteit. De besturen van de diverse verenigingen worden positief gewaardeerd en die positieve waardering geldt in het bijzonder voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Adorp voor de wijze waarop de dorpsbelangen worden behartigd. De samenwerking met andere dorpen wordt door de helft van de inwoners onderschreven.

Na het inwonersonderzoek hebben de twee onderzoekers van het Kenniscentrum NoorderRuimte gesproken met 30 inwoners, oud-inwoners, ondernemers, besturen, gemeenteambtenaren, medewerkers van maatschappelijke organisaties voor onder andere onderwijs, wonen, welzijn en jongerenwerk. Op basis van het inwonersonderzoek, de interviews en studie van relevante literatuur zijn adviezen opgesteld die het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Adorp kan gebruiken voor de dorpsvisie van Adorp. Hierbij is de slogan Adorp maakt het Beter gebruikt.


Een dorpsvisie is een langetermijnvisie waarin de ambities van het dorp staan beschreven tegen de achtergrond van de huidige ervaren leefbaarheid en een veranderende wereld. "Globale" thema's als energiezuinig wonen met eigen energieopwekking, langer zelfstandig thuis wonen met digitale ondersteuning, een circulaire economie met een dienstenruil zonder geld kunnen lokaal met externe samenwerkingspartners (gemeente, ondernemers, maatschappelijke organisaties) worden opgepakt en uitgewerkt. De hoofdambitie van Adorp zou daarom 'een duurzaam dorp met een betrokken en actieve gemeenschap' kunnen zijn. Het woord duurzaam verwijst naar het meerjarenperspectief, zodat volgende generaties net zo prettig in Adorp kunnen leven, wonen en werken als de huidige inwoners. Op allerlei terreinen kan Adorp daar praktisch mee aan de slag.

Jannie Rozema en Mariëlle Bovenhoff, onderzoekers Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen. Het e-mailadres voor reacties is Jannie@noorderruimte.nl

Publicaties

Rozema, J. (2013). Adorp 2012. Hoe waarderen inwoners van Adorp hun leefomgeving? Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen

Rozema, J. en M. S. Bovenhoff (2013). Adorp maakt het Beter. Adviezen voor een dorpsvisie. Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}